muzeum wirtualne im. Wladyslawa Piotrowskiego

rekordy: 0
2016-01-26

Polityka prywatności

Administracja serwisu WirtualneLapy.pl jest zobowiązana do poszanowania i ochrony prywatności. W tym celu przygotowaliśmy dokument opisujący zasady gromadzenia i rozpowszechniania informacji na stronach serwisu.  Administracja zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Polityka prywatności wynika z regulaminu użytkowania serwisu WirtualneLapy.

Zasady ogólne

Każdy może odwiedzić Witrynę WirtualneLapy.pl bez konieczności identyfikacji lub ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Niektóre elementy  Witryny mogą wymagać podania danych osobowych, czyli informacji, które pozwalają nam na identyfikację Użytkownika, takie jak Imię, Nazwisko, email lub inny adres. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na udostępnienie nam tych danych, możemy używać ich do celów: sprawdzenia tożsamości, odpowiedzi na kierowane zapytania, informowanie Użytkownika o zmianach i aktualizacjach w Witrynie.  Użytkownik, wysyłając  komentarz, wyraża zgodę na jego publikację i późniejsze wykorzystanie w Witrynie.

Pliki cookies

    Podczas korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies – informacje tekstowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
    Serwis wykorzystuje jecelem weryfikacji autoryzacji Użytkownika, zbierania statystyk odwiedzin.
    Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
    Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
    Więcej informacji o plikach cookies np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Obecnie jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez email:  kino@dklapy.pl w temacie podając: WirtualneLapy.pl-polityka

 

2016-01-26

Privacy Policy

WirtualneLapy.pl Service Administration is committed to respecting and protecting your privacy. To this end, we have prepared a document describing the rules for the collection and dissemination of information on the site. The administration reserves the right to change or update this Privacy Policy at any time without notice. Privacy policy according to the Rules of Use WirtualneLapy.

general principles
Anyone can visit the Site WirtualneLapy.pl without identifying yourself or revealing any personal information. Some parts of the Site may require you provide personal information, which is information that allows us to identify you, such as your name, email or other address. If you choose to provide us with this data, we can use them for: to check identity, targeted response to inquiries, to inform you of changes and updates to the Site. User by sending a comment, you agree to its publication and subsequent use of the Site.

Now, if you have any questions or concerns regarding our privacy policy, please contact us via email: kino@dklapy.pl in the subject line stating: WirtualneLapy.pl-policy