muzeum wirtualne im. Wladyslawa Piotrowskiego

rekordy: 0
2013-01-09

Zasady i warunki korzystania z serwisu

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania lub jakiejkolwiek ich części, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia o aktualizacji. Należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki użytkowania, które mają zastosowanie do korzystania z zasobów naszej witryny. W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków lub warunków stosowania, zgoda na korzystanie z materiałów automatycznie wygasa. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie kopie wykonane z tych materiałów.

Użycie materiałów, praw własności intelektualnej

Upoważniamy do przeglądania, kopiowania i powielania zawartości tej witryny pod warunkiem, że użytkownik zgadza się i przestrzega opisanych niżej Warunków Korzystania.

Użytkownik nie może sprzedawać lub modyfikować materiałów. Nie może powielać, odtwarzać, publicznie wykonywać, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób korzystać z materiałów do celów publicznych lub komercyjnych. Wykorzystywanie materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym do jakichkolwiek celów jest zabronione.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Podajemy linki do niektórych stron internetowych przez grzeczność. Dostarczając te linki, nie popieramy, nie odpowiadamy za  zawartość tych stron lub produktów lub usług. Zawartości stron osób trzecich i  treści nie są częścią naszej Witryny internetowej. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treści jakichkolwiek stron osób trzecich .

Zrzeczenia się gwarancji, odpowiedzialności za szkody następcze

Nie gwarantujemy, że strona internetowa będzie działać bezbłędnie, że Witryna i jej serwer są wolne od wirusów komputerowych i innych  szkodliwych aplikacji. Jeśli korzystanie z  niej spowoduje uszkodzenia wymagające naprawy lub wymiany sprzętu lub konieczność odzyskiwania danych, nie jesteśmy odpowiedzialni za poniesiony koszt.

Informacje na stronie internetowej "są jakie są" bez żadnej podstawy gwarancji lub rękojmi jakiegokolwiek rodzaju. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (przypadkowe i wynikowe, utracone zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwania działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.

Strona internetowa może zawierać niezamierzone nieścisłości lub błędy typograficzne. Dołożymy starań,  aby ją zaktualizować.  Zmiany mogą być dokonane w dowolnym czasie.

2013-01-09

The terms and conditions of use

 We reserve the right to change these Terms of Use or any part thereof, at any time, without prior notification of the update. You should periodically visit this page to review the then current Terms and Conditions that apply to your use of our site's resources. If you violate any of these terms or conditions of use, permission to use the material automatically terminates. You must immediately destroy any copies made of these materials.

The use of materials, intellectual property rights
Authorize to view, copy and reproduce the contents of this site provided that you agree to and comply with the Terms of Use described below.

You may not sell or modify the material. It may not reproduce, display, publicly perform, distribute, or otherwise use the material for public or commercial purposes. The use of the materials on any other web site or networked computer environment for any purpose is prohibited.

Links to third party websites
We provide links to certain websites as a courtesy. By providing these links, does not endorse, is not responsible for the content of these sites or the products or services. The content of third party sites and content are not part of our Website. We disclaim any responsibility for the content of any third party sites.

Disclaimer of warranties, liability for consequential damages
We do not guarantee that the website will operate without error, that the website and its server are free of computer viruses and other malware. If you are using it cause damage requiring repair or replacement of equipment or the need to recover data, we are not responsible for the cost incurred.

Information on the website "is what is" without any express or implied warranties base of any kind. We assume no responsibility for any damages (incidental and consequential damages, lost profits, or damages resulting from lost data or business interruption) resulting from the use or inability to use the Service.

This website may contain inadvertent inaccuracies or typographical errors. We will endeavor to update it. Changes may be made at any time.